اکسیژن مایع

خط تولید دو

نام دستگاه : 250 متری مدل Kj.K.Aj-0.25-1 کشور سازنده: روسیه

محصول تولیدی :

نیتروژن مایع گرید 5.5 اکسیژن مایع با خلوص حداقل 99.5%
اکسیژن مایع

خط تولید یک

نام دستگاه : 250 متری مدل Kj.K.Aj-0.25-1 کشور سازنده: روسیه

محصول تولیدی :

نیتروژن مایع گرید 5.5 اکسیژن مایع با خلوص حداقل 99.5%
اکسیژن مایع

خط تولید چهار

نام دستگاه : 600 متری مدل Aj-o-6 کشور سازنده: روسیه

محصول تولیدی :

نیتروژن مایع گرید 5.5
اکسیژن مایع

خط تولید سه

نام دستگاه : 600 متری مدل Aj-o-6 کشور سازنده: روسیه

محصول تولیدی :

نیتروژن مایع گرید 5.5

صنایع گازی پرستلی با دارا بودن چهار خط تولیدی ، پرتوان و پرانرژی در عرصه تولید دو محصول اکسیژن مایع و نیتروژن مایع

اکسیژن مایع

موقعیت پرستلی

ایران - کرج - شهرک صنعتی بهارستان
چهارراه اول نبش گلستان یکم

موقعیت پرستلی
اکسیژن مایع

ساعت کاری فروش

شنبه تا چهارشنبه (8.00-17.00)

پنجشنبه (8.00-12.00)

اکسیژن مایع

آدرس ایمیل

info@priestley.ir

ایمیل شرکت