پرسش و پاسخ

99/8 درصد به بالا
99/9995 درصد
2/5
5/5
بله - وجود دارد
بله - وجود دارد
22 تن
بله - وجود دارد - با 3bar فشار
بله - وجود دارد - با 20bar فشار
برق 3 فاز - فیوز حداکثر 60 آمپر - کابل نمره 10
روزانه 8 تن
بله - وجود دارد
بله
شیلد محافظ صورت - دستکش ساق بلند - کفش ایمنی ساق بلند - روپوش

پرسشهای متداول

70 درصد
17500 کیلو با این عملیات 25000 × %70 =17500
درجه خلوص هر گاز یا به عبارتی گرید هر گاز بر اساس میزان ناخالصی ان گاز تعریف می شود . معمولا" گرید گاز به این صورت طبقه بندی می شود 3.5 ، 4 ، 4.5 و معمولا" تعداد عدد 9 در درصد خلوص گاز می باشد . بطور مثال گاز 99/5% یعنی گرید 2.5 یا گاز 99/9% یعنی گرید 3 .
دمایی است که در آن فشار بخار مایع کاملا" با فشار محیط برابر می شود . در این دما جنبش مولکولهای مایع به حداکثر ممکن می رسد . در واقع دمایی است که گاز تبدیل به مایع یا مایع تبدیل به گاز می شود.
-183°C
-196°C
دی اکسید کربن نقطه جوش ندارد بلکه نقطه تصعید دارد یعنی از حالت گاز به جامد تبدیل می شود و آن -78 درجه سانتی گراد می باشد .
99/5 درصد به بالا
5ppm به پایین
برای اندازه گیری مقدار های کم از آلودگی هوا ، آب یا نیتروژن مایع از واحد ppm استفاده می کنند . یعنی part per million یک بخش در میلیون .
وقتی می گوییم 2ppm یعنی 2 میلی گرم از یک ماده حل شونده در یک میلیون میلی گرم (1 کیلوگرم) از محلول حل شده است یا وقتی می گوییم خلوص این نیتروژن مایع 2ppm می باشد یعنی 2 میلی گرم اکسیژن مایع در یک میلیون میلی گرم (1 کیلو) نیتروژن حل شده است .
1- یک قطره آب در پنجاه لیتر 2-سی و دو ثانیه در یک سال 3- چهار قطره جوهر در یک شبکه 208 لیتری آب
1/14 کیلوگرم
0.798 کیلو گرم

واکنش ترکیب اکسیژن و نیتروژن با توجه به پیوند محکم سه گانه نیتروژن یک واکنش گرماگیر است که در دماهای بالاتر از 2000 درجه انجام می شود. درحالی که واکنش سوختن همراه با تولید نور و گرماست. لذا این واکنش نمی تواند سوختن باشد. و فقط می توان آن را یک واکنش اکسایش دانست. آنتالپی تشکیل نیتروژن اکسید برابر با 29/91 کیلوژول بر مول است. گاز نیتروژن با اکسیژن در دماهای بسیار بالا ویا در اثر قوس الکتریکی واکنش می دهد پس این واکنش سوختن نمی تواند باشد .

اکسیژن مایع

موقعیت پرستلی

ایران - کرج - شهرک صنعتی بهارستان
چهارراه اول نبش گلستان یکم

موقعیت پرستلی
اکسیژن مایع

ساعت کاری فروش

شنبه تا چهارشنبه (8.00-17.00)

پنجشنبه (8.00-12.00)

اکسیژن مایع

آدرس ایمیل

info@priestley.ir

ایمیل شرکت